Leveringsvoorwaarden


Verkoops- en leveringsvoorwaarden van Le Suh b.v., gevestigd te Enschede, zoals laatstelijk gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 06040684.

01-Algemeen 
1. AI onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden. 
2. Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen. 
3. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Door het enkel plaatsen van een order en/of de in ontvangstname van de goederen, aanvaardt de wederpartij deze voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere mondelinge, telefonische, telegrafische, per telefax, per telex of op andere wijze opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds. 
02-Aanbiedingen
1. Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een door ons aan te geven termijn geldig. Bij gebreke van een dergelijk 
termijn zijn onze aanbiedingen vrijblijvend.
2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk op- c.q. weergegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit nadrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Wij zijn niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 
3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot levering c.q. acceptatie van de order. De door ons verstrekte monsters of modellen zijn slechts bij wijze van aanduiding verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden.
4. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren. 
03-0vereenkomst
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd. 
De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 
2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. 
3. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend te onzer beoordeling -voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
5. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings -als aan doverige verplichtingen voldaan zal worden. 
6. Wij zijn bevoegd om -indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten -voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zullen wij hieromtrent met de wederpartij overleg plegen.

04-Prijzen 
1. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven ondervoorbehoud van prijswijziging. 
2. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen: 
    -gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten,                 
     vrachten, assurantiepremies en andere kosten;
    -gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats; 
    -exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten; 
    -exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering; 
    -vermeld in Nederlandse valuta (per 01-01-2001 in Euro's), eventuele koerswijzigingen worden doorberekend. 
3. In geval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, één en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestigingen moeten worden vermeld. 
05-Levering en Levertijd 
1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf/magazijn verlaten.
Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door ons, op de factuur, de prijslijst of anders wordt aangegeven.
Vanaf het moment dat onze zaken ons bedrijf verlaten op reis met als bestemming de wederpartij zijn zij voor risico van de wederpartij. Ook indien de wederpartij goede grond heeft het recht op ontbinding van de koop of vervanging van de zaak in te roepen blijft deze zaak voor risico van de koper. Het bepaalde in art. 10 Boek 7, de leden 3 en 4 is te dezer zake niet van toepassing. 
2. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan. 
3. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (Iaten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
4. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren; de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel11 van deze voorwaarden. 
5. De opgave van levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
6. Wij zijn verplicht om de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch zijn in geen enkel opzicht aansprakelijk voor overschrijding daarvan.
7. Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding en geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. afname te weigeren. 
Bij excessieve overschrijding van de levertijd zullen wij in nader overleg treden met de wederpartij. 
8. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn eigen rekening en risico. 
06- Transport/Risico
1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. 
Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaart de meerdere kosten daarvan te zullen dragen. 
2. Verzending van goederen geschiedt steeds, ook indien franco levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

07-0vermacht 
1. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare, omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd. Onder "overmacht" wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waardoor in ieder geval in-en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, alsmede wanprestatie 
door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen. 
2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. 
3. Is naar ons oordeel de overmachtssituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. 
4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de presentaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtsveroorzakende omstandigheid is gebleken. 
5. Wij hebben het recht ons ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert intreedt nadat onze presentatie geleverd had moeten zijn. 
08-Aansprakelijkheid 
1. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden. 
Indien de door ons geleverde producten schade of letsel veroorzaken aan derden dan is onze wederpartij, koper, steeds aansprakelijk voor deze schade en zal hij deze schade dragen zonder dat deze schade op ons verhaald kan worden. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft. 
Eén en ander behoudens, door de wederpartij te bewijzen, opzet of grove schuld van ons of van onze ondergeschikten, voor zover de laatste overeenkomstig onze uitdrukkelijke instructies handelden. 
2. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens wederpartij, zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstellings- of fabricagefouten, dan wel door enigerlei andere oorzaak. 
3. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt indien en voor zover onze aansprakelijkheidsassuradeuren geen dekking verlenen ter zake van schade toegebracht aan de wederpartij en/of aan derden . 
09-Reclames 
1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons - rechtstreeks - binnen 8 dagen na levering van de betreffende artikelen schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. 
2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na verzenddatum der facturen. 
3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen. 
4. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, dan zijn wij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. 
Hetgeen is opgenomen in art. 21 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is ten deze niet van toepassing. Vervanging van de afgeleverde zaak kan niet meer plaatsvinden indien de zaak door een tijdsverloop teniet of achteruit is gegaan zonder dat dit is te wijten aan de verkoper. 
5. Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons. 
6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de 
door ons te bepalen voorwaarden.

10-Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door ons geleverde goederen blijven, tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij ons verschuldigd is, hieronder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op de wederpartij, met inbegrip van rente en kosten (en in geval in rekening-courant wordt geleverd tot op het moment van de vereffening van het eventueel ten laste van de wederpartij komende saldo) ons eigendom. 
2. In geval van be-, verwerking of vermenging van het geleverde door of bij de wederpartij, verkrijgen wij het mede eigendomsrecht in het (de) nieuw ontstane goed(eren) en /of de met geleverde samengestelde goed(eren), (oorspronkelijke) goederen.
3. In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surséance, faillissement, onder curatelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van de wederpartij, zullen wij het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke wij ten laste van de wederpartij hebben ineens en dadelijk opeisbaar.
4. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

11-Betaling 
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto-kontant bij(af)levering te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, binnen 30 dagen na factuurdatum. De op onze bank/giro-afschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. 
2. ledere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering. 
3. In gevallen dat de wederpartij: 
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd; 
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; 
c. enige uit kracht der wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; 
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf; 
hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van één der opgemelde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst als vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verrichte werkzaamheden en/of leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten. 

12-Rente en Kosten 
1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. 
2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij, buitengerechtelijke incasso-kosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag. 

13- Toepasselijk Recht 
  1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. 

14-Geschillen
1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden zelf en haar uitleg of uitzondering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de, binnen ons vestigingsgebied, bevoegde Burgelijke Rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.
2. Het in lid 1 bepaalde laat onverlet ons recht om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde Burgerlijke Rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.